Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cruise.nl

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Cruise.nl (KvK 33300318) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie voor boekingen gemaakt t/m 30 juni 2018. Voor boekingen gemaakt vanaf 01 juli 2018 klik hier.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Klik hier voor de ANVR brochure.

Uw rechten bij een pakketreisovereenkomst
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is mogelijk een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Cruise.nl is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Cruise.nl beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302: https://www.anvr.nl/basisrechtenpakketreis.pdf

Extra clausule: De navolgende bepalingen zijn door Cruise.nl zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-reizigersvoorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.
Rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn in beginsel van toepassing. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.

SGR en SGRZ
 Stip Reizen (KvK 33300318) is aangesloten bij SGR en SGRZ.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling en de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR of SGRZ. De SGRZ biedt productdekking voor de zakelijke markt. De SGR-garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl of www.sgrz.nl

Calamiteitenfonds

 Cruise.nl (KvK 33300318) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
 De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie  
 van toepassing is::
 - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen    
 uitvoeren;
 - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Per boeking wordt daartoe een verplichte toeslag van € 2,50 per 9 personen in rekening gebracht. Reizen binnen Nederland en boekingen met een totale prijs die lager is dan € 150 zijn vrijgesteld van heffing.

Ministerie van Buitenlandse zaken
Aangepaste reisadviezen als gevolg van calamiteiten worden weergegeven op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, www.minbuza.nl Zij beschikken tegenwoordig ook over een handige app (BZ Reisadvies) waarmee u voortdurend op de hoogte kunt worden gehouden van mogelijke wijzigingen in de situatie op uw vakantieadres.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemmingen wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is via onze organisatie beschikbaar.

 

Algemene informatie

REIS BOEKEN

Boekingen door minderjarige of onder valse voorwendselen
Het is een minderjarige niet toegestaan om telefonisch of via onze websites boekingen te verrichten. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij/zij schriftelijk aantonen dat zijn/haar ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming heeft/hebben verleend.
Voor sommige reizen (reizen waarbij een huurauto wordt gereserveerd, cruises etc.) kan een afwijkende minimum leeftijd van toepassing zijn. Dit wordt vermeld bij de desbetreffende reis. Wordt er alsnog een reservering gemaakt door reizigers die niet voldoen aan de gestelde minimum leeftijdseis, dan kan een leverancier de boeking weigeren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de boeker.
Het is verboden onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres een boeking te maken of zich te laten registreren.
Wij zijn gerechtigd om de reisovereenkomst op te zeggen bij gemaakte boekingen in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald. De reeds betaalde reissom wordt terugbetaald na aftrek van gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid
Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

Kopen op afstand
Wij wijzen u erop dat boekingen gemaakt via internet of per telefoon en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

Preferenties
Wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende leverancier. Wij kunnen deze echter niet garanderen.

Essentie
Is een wens dermate essentieel dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen, dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Buiten de essentiekosten bestaat de mogelijkheid dat er ter plaatse ook kosten betaald moeten worden. Niet voor alle bestemmingen/reissoorten is het mogelijk een essentie aan te vragen. Wanneer wij niet kunnen garanderen dat een essentie wordt uitgevoerd, dan behouden wij ons het recht voor deze te weigeren. Zie ook de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Aantal personen
Elke reservering is slechts voorbehouden aan het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

Reisduur
De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Mindervaliden
Bij een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u volgens de ANVR-Reizigersvoorwaarden verplicht hiervan melding te maken bij boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

Verzekeringen
Bent u woonachtig in de Benelux of Duitsland, dan kunt u via onze organisatie een kortlopende reisverzekering afsluiten. Hiervoor moet u wel beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer en een geldige Nederlandse, Belgische of Duitse ziektenkostenverzekering. Het afsluiten van de annuleringsverzekering is niet afhankelijk van uw woonplaats.

Boekingsbevestiging
Na boeking van uw reis, ontvangt u een boekingsbevestiging, tevens factuur. Wij verzoeken u de vermelde gegevens, en vooral de spelling van namen en voorletters/voornamen, goed te controleren. Voorvoegsels en achternamen worden automatisch door ons systeem aan elkaar geplaatst voor de reisdocumenten. Neemt u bij onjuistheden direct telefonisch contact op met ons. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten.
Voor cruises en vliegreizen is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier gegevens op te geven zoals geslacht, eerste volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de boekingsbevestiging op de juistheid van deze gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening.

Betalingsformaliteiten
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of Cruise.nl. Komt de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand, dan moet direct de gehele reissom worden voldaan. Blijft tijdige betaling uit, dan is artikel 10 van de ANVR-reizigersvoorwaarden van toepassing.
Betalingen kunnen zowel online (via iDEAL of creditcard) als via een reguliere bankoverschrijving worden gedaan. Voor betalingen met sommige creditcards brengen wij extra kosten in rekening. De extra kosten bedragen een percentage over het te betalen bedrag per transactie.
American Express: 2%
Ideal: gratis
Mastercard: gratis
Voor het betalen van uw boeking verwijzen wij u naar onze betaalpagina op de website onder het kopje "betalingen".

Reserverings-, administratiekosten
Voor de meeste cruises geldt dat er €25 of €35 administratiekosten per reservering in rekening wordt gebracht. Wanneer er sprake is van afwijkende administratiekosten, staat dit vermeld bij de betreffende reis.

ANNULERINGEN & WIJZIGINGEN

Annuleringskosten van reisovereenkomsten met Cruise.nl.
Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden hanteert Cruise.nl een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, brengt Cruise.nl de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 90ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. Bovenstaande annuleringskosten gelden voor alle cruises, tenzij anders vermeld bij de betreffende reis.

Deelannulering
1. Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijzigingen
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor evt. wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger meteen worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van Cruise.nl van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van Cruise.nl van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

REISSOM

Reissom
De gepubliceerde basisreissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.

Brandstofheffing, -toeslagen
Wij hebben het recht om conform de ANVR-reizigersvoorwaarden de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. Voor meer details verwijzen wij u naar de ANVR-reizigersvoorwaarden.

BTW
Sinds 1 april 2012, heeft de belastingdienst een BTW-regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen (waaronder ook cruises) die (deels) binnen de EU (Europese Unie) plaatsvinden. Deze is inbegrepen in de reissom.

Prijsverschillen
Als gevolg van het “Fluid Pricing”concept kan het voorkomen dat deelnemers voor dezelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Deze verschillen ontstaan door wijzigingen in prijzen als gevolg van bezetting van een accommodatie/reis of tijdstip van boeking t.o.v. de reisdatum. De website gaat altijd uit van de meest actuele prijzen. Wij zijn nooit verplicht het verschil in reissommen te restitueren.

REISDOCUMENTEN & VACCINATIES

Reisdocumenten
Wanneer de volledige reissom is voldaan, ontvangt u digitaal de reisbescheiden circa één week voor vertrek, tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging en onze website. Wij raden u aan de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

Grensdocumenten
Voor houders van Nederlandse paspoorten geven wij zoveel mogelijk advies over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Visa4All  en CIBT. Klik hier voor reizen naar Turkije. Wij maken u er op attent dat de toegang tot een reisbestemmingen(en) kan worden geweigerd indien het paspoort stempels bevat uit bepaalde landen. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade/consulaat. Houders van paspoorten, anders dan de Nederlandse, dienen zelf contact op te nemen met de ambassade/consulaat en visumdienst met betrekking tot de benodigde grensdocumenten. Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken, bijschrijving in een paspoort is niet meer toegestaan. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

Meereizend kind met afwijkende achternaam
Gaat een kind onder de 18 jaar mee op reis dat een andere achternaam heeft dan de ouder waarmee het reist, dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis.
Ook ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist en niet vergezeld wordt door zijn ouders (of voogd), moet toestemming hebben van de beide ouder(s), dan wel de ouder die het gezag over het kind heeft. Om problemen te voorkomen wordt geadviseerd dat de ouder die alleen met de kind(eren) reist of waarvan de kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) reist een formulier in te vullen dat u hier kunt vinden.

Vaccinaties
Informatie over benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Wij kunnen hierover geen adviezen geven en verwijzen u hiervoor naar gespecialiseerde organisaties zoals de GGD, Travel Doctor of KLM Travel Clinic.

Medische voorschriften
Een aantal rederijen vraagt een in de Engelse taal opgestelde verklaring, ondertekend door een arts en de passagier zelf. Dit geldt voor de volgende reizigers; rolstoelgebruikers en dialysepatiënten, gebruikers van bederfelijke medicijnen en extra zuurstofvoorzieningen.

CRUISE

Zwangerschap
Bent u zwanger tijdens een vlucht of bij verblijf aan boord van een (cruise)schip, dan gelden verschillende voorwaarden. Vraag naar deze voorwaarden bij boeking of kijk voor de regels die van toepassing zijn aan boord van een cruiseschip bij de cruise-informatie op de website. De regels zijn strikt en u kunt eventueel worden geweigerd. Een zwangerschap dient gemeld te worden bij boeking. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

Bagage cruises
Het voordeel van een cruise is o.a. dat u geen bagagebeperking heeft. Dit geldt wanneer u op eigen gelegenheid naar de haven reist. Vliegt u naar de vertrekhaven, dan gelden de bagageregels van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Rookbeleid
Aan boord van cruiseschepen is het verboden te roken. In sommige gevallen zijn hiervoor speciale ruimtes beschikbaar.

TER PLAATSE - ACCOMMODATIE

Transfers
Bij sommige reizen zijn de transfers van/naar het vliegveld inbegrepen. Dit staat duidelijk op bij uw reis op onze website en op de reisbescheiden vermeld. Tijdens de transfer bent u zelf verantwoordelijk voor het in- en uitladen van uw bagage.

Hutnummers (Wijziging) 
De hutindelingen worden gemaakt door de rederijen en hutnummers worden op de reisbescheiden vermeld. Onze organisatie heeft hierop geen enkele invloed. Rederijen hebben het recht reeds toegewezen hutnummers te wijzigen. Bij een zgn. garantiehut garandeert de rederij verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. Een hutwisseling kan in een enkel geval plaatsvinden tijdens de uitvoering van de cruise.

Inchecken en uitchecken
Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld. Het is een internationale regel dat hotelkamers, appartementen en/of hutten op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer/rederij is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt ook het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar meestal zijn hier kosten aan verbonden. Bij cruises is deze mogelijkheid er doorgaans niet en moet u zich houden aan de ontschepingsprocedure van de rederij.

Beeldmateriaal
De gepubliceerde beelden geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet iedere accommodatie/kamer/hut is hetzelfde qua afmeting, inrichting en uitzicht. Hierdoor kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer/hut afwijkt van de gepubliceerde beelden.

Babybed
Reist u met een baby, dan proberen wij een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Het aantal bedjes is echter beperkt, waardoor wij het niet 100% kunnen garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat kinderbedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het kinderbedje moeten altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer worden betaald.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord van cruiseschepen. 

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden
Tijdens uw verblijf kan het voorkomen dat er noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden of in de directe omgeving van uw accommodatie bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Excursies en activiteiten
Eventueel genoemde lokaal aangeboden excursies of activiteiten vallen buiten de invloedsfeer van onze organisatie. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van excursies of activiteiten. Lokale excursies en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook vanwege een andere reden worden geannuleerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

Programmawijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma’s vanwege reistechnische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden/reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

´s Lands wijs, ´s lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, gewoontes, cultuur, eten, transport, infrastructuur, verblijf en een ander klimaat. Houd hier met uw vakantieverwachtingen rekening mee. Bezienswaardigheden, musea, winkels etc. kunnen vanwege zon- en/of (nationale of traditionele) feestdagen gesloten of slechts beperkt geopend zijn. Ook plaatselijke autoriteiten kunnen hier onaangekondigd toe besluiten. Hierdoor kan het ook voorkomen, dat excursies niet kunnen worden uitgevoerd en accommodaties en routes worden gewijzigd.

Niet helemaal tevreden
Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Deze moet direct gemeld worden bij de betrokken dienstverlener, accommodatieverschaffer, reisleiding en lokale vertegenwoordiger. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met onze alarmdienst in Nederland.
Vermeld uw reserveringsnummer. Collect-calls worden niet geaccepteerd. Indien de tekortkoming niet is opgelost en naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, dan moet de klacht schriftelijk worden vastgelegd bij onze vertegenwoordiger ter plaatse of indien dit niet mogelijk is, alsnog bij ons telefonisch gemeld worden.
Bij verzuim een tekortkoming door te geven bij de aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, verliest u het recht op genoegdoening, omdat wij niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden. Na afloop van uw reis, dient de klacht binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling Klantenservice (klantenservice@cruise.nl) met overleg van het getekende klachtenformulier. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt deze niet in behandeling genomen.

ALGEMENE INFORMATIE

Privacy wetgeving
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan de Wet Persoons Registratie. Uw gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De WPB geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden, mits nadrukkelijk vermeld bij de desbetreffende reis op onze website. Ten behoeve van de reservering van reiscomponenten als vluchten en accommodaties worden uitsluitend uw naam en paspoortgegevens doorgegeven aan de desbetreffende leverancier(s).
Bij cruises met rederij Costa Cruises geven wij uw (mobiele) noodtelefoonnummer tijdens de reis door. Deze gegevens worden na afloop van uw cruise ‘vernietigd’ door Costa Cruises.

Cookie wetgeving
Met betrekking tot de cookiewetgeving verwijzen wij u naar het kopje “Privacy wetgeving” op onze website.

Verdrag van Montreal
Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving’ aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving’ maakt deel uit van de reisovereenkomst. U kunt de kennisgeving van het Verdrag van Montreal downloaden via de website.

(Druk)fouten
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee wij onze publicaties samenstellen, zijn deze altijd onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

Adres
Cruise.nl
Postbus 349
1170 AH Badhoevedorp
E-mail: info@cruise.nl
Tel: 088 - 70 70 670

Vestigingsadres
Cruise.nl
Singaporestraat 82
1175 RA Lijnden

Openingstijden
Ons Contact Center is geopend van:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 21.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur
Zondag: 10.00 – 18.00 uur

Op erkende Nederlandse feestdagen is ons Contact Center gesloten.

In geval van nood
In noodgevallen (urgente zaken die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag), buiten de openingstijden van ons Contact Center, kunt u contact opnemen met onze alarmdienst via:  +31 (0)6 11 566 211. (24 uur per dag bereikbaar)


 

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 21.00 uur
Zaterdag:
09.00 – 17.00 uur
Zondag:
10.00 – 18.00 uur